Every year since 2007

Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 2

Prashant Danait prashant.danait2905@gmail.com Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 2 http://karmayog.in/events/ashadi-ekadashi-pandharpur-medical-camp-2017-day-2 RSVP. 3 Jul Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 2

RSVP

4 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 3

Prashant Danait prashant.danait2905@gmail.com Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 3 http://karmayog.in/events/ashadi-ekadashi-pandharpur-medical-camp-2017-day-3 RSVP. 4 Jul Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 3

RSVP

6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 4

Prashant Danait prashant.danait2905@gmail.com Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 4 http://karmayog.in/events/ashadi-ekadashi-pandharpur-medical-camp-2017-day-4 RSVP. 5 Jul Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 4

RSVP

4 + 16 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 5

Prashant Danait prashant.danait2905@gmail.com Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 5 http://karmayog.in/events/ashadi-ekadashi-pandharpur-medical-camp-2017-day-5 RSVP. 6 Jul Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 5

RSVP

4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 6

Prashant Danait prashant.danait2905@gmail.com Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 6 http://karmayog.in/events/ashadi-ekadashi-pandharpur-medical-camp-2017-day-6 RSVP. 7 Jul Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 6

RSVP

16 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 1

Prashant Danait prashant.danait2905@gmail.com Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 1 http://karmayog.in/events/ashadi-ekadashi-pandharpur-medical-camp-2017-day-1 RSVP. 2 Jul Ashadi Ekadashi Pandharpur Medical Camp 2017 - Day 1

RSVP

1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Syndicate content